Forfatter Indlæg
Flemming Bartig
29.04.12 kl. 15:03
Rosenhøj endnu en gang


ROSENHØJ ENDNU EN GANG
Replik til Karina Quorning og Birger Agergaard

Jeg har ikke internetadgang, men jeg har ved venners mellemkomst modtaget udskrift af 2 indlæg på borgerportalen vibysyd.dk ved B. Agergaard og K. Quorning/B. Agergaard publiceret henholdsvis 21.04.12 og 24.4.12. Da mit navn er nævnt i begge indlæg, og da begge indlæg indeholder alvorlige misforståelser, som relaterer sig til mine synspunkter og dispositioner, skal jeg hermed så kortfattet som muligt anføre de nødvendige korrektioner.

Jeg formoder, at hr. Agergaard er bosat i Rosenhøj, og at han i kraft heraf har modtaget mit forslag til drøftelse på afdelingsmødet i Rosenhøj 23.04.12.

Jeg mener selv, at omtalte forslag, som er det Agergaard forholder sig til, var præcist og umisforståeligt formuleret, men som sagt har hr. Agergaard fået galt fat i det. Indlægget af 21.04.12 bærer overskriften “Beboer vil igen diskutere helhedsplan” (beboeren, der henvises til, er undertegnede), men der er intet i mit forslag, som indikerer, at jeg skulle være interesseret i at diskutere helhedsplanen igen, hvad jeg heller ikke i udgangspunktet var.

Mit forud begrundede forslag lød således:

“Afdelingsmødet beslutter, at der indkaldes til en ny afstemning blandt beboerne i Rosenhøj, hvor det nye, dramatisk forhøjede budget forelægges og begrundes, ligesom der nøje redegøres for den uventede store budgetoverskridelses konsekvenser for fremtidige huslejestigninger. Skulle afstemningen resultere i et “NEJ”, er det gamle “JA” fra maj 2011 stadig gældende, men det oprindeligt accepterede budget kan så ikke overskrides ud over, hvad en normal inflation måtte retfærdiggøre.”

Som det klart fremgår er afgørelsen fra maj 2011 uantastet af mit forslag. Det var meningen, at give beboerne i Rosenhøj mulighed for gennem en afstemning at give deres mening tilkende vedrørende den voldsomme budgetoverskridelse til 700 millioner fra de 450 millioner, vi stemte om og accepterede i maj 2011. Kun hvis beboerne stemte “nej” til budgetoverskridelsen på 250 millioner, kunne det, såfremt det allerede vedtagne budget på 450 millioner ikke rakte til at realisere alle arkitekternes visioner, komme på tale at “botanisere” i disse, og jeg nævnede her et par oplagte muligheder i kommentaren til mit forslag.

Der er en række formuleringer i Agergaards indlæg, som jeg vil anholde f.eks.:

“Beboer F. Bartig har i flere år kæmpet imod helhedsplanen” - naturligvis har jeg ikke det! Det er en grov og ret usympatisk fordrejning af kendsgerningerne. Men jeg har forsøgt at påvirke planerne, som næppe løser vore problemer, i en efter min mening mere fornuftig retning. Ofte i opposition til en afdelingsbestyrelse hvis dømmekraft man af forskellige gode grunde gennem årene gradvist har mistet tilliden til.

“Afdelingsbestyrelsen har accepteret, at hans (d.v.s mit) forslag godt kan diskuteres”. Tak for det! Jeg tror nu nok, at der er noget her, som Agergaard (også) har fået galt i halsen. En beboer har naturligvis krav på at få et forslag, som han ønsker behandlet, accepteret til behandling på et afdelingsmøde i boligforeningen, hvor han bor - det har afdelingsbestyrelsen ingen indflydelse på.

“Den udmeldte huslejestigning på 41 kroner pr. kvadratmeter holder ikke længere, påstår F. Bartig”. Sikke noget sludder. Jeg har aldrig udtalt mig desangående. Jeg var usikker på, om optagelsen af et supplerende lån på 250 millioner kroner kunne undgå at påvirke huslejeudviklingen fremadrettet, og bad om en redegørelse, som vi så kunne tage stilling til ved en afstemning. Jeg forestillede mig, at boligforeningen, hvis man ellers havde orden i tingene, kunne være lige så interesseret i at afgive en sådan redegørelse, som jeg kunne være interesseret i at modtage den.

Under optaktsmøderne forud for vor afstemning i maj 2011gjorde Leif Jensen opmærksom på , at “det her kommer til at koste penge”. Det er ikke alle Leif Jensens forsikringer, vi har kunnet fæste lid til i fortiden, men hvad dette udsagn angår, skal han nok få ret. “F. Bartig mener, at renoveringen af Rosenhøj bliver dyrere end det, beboerne har sagt ja til for et år siden”, skriver Agergaard. Men det er ikke noget, jeg mener. Det er noget, jeg har læst i avisen. I 2011 stemtes der “ja” til en såkaldt hel- hedsplan til 450 millioner. For en måneds tid siden kunne man i avisen læse, at budgettet nu er på 700 millioner. I afdelingsbestyrelsen og hos boligforeningen er man højlydt forbavsede over, at jeg og flere andre er af den opfattelse, at 700 millioner er mere end 450 millioner. Jeg synes ikke, at jeg har yderligere kommentarer hertil. Leif Jensen har givet udtryk for, at et låns størrelse ikke er særlig vigtigt. Dét, som betyder noget, er ydelsen på lånet. Det er ikke en præmis, jeg køber ukritiskt. Det er ikke nød- vendigvis en god idé at låne og bruge løs, blot fordi muligheden foreligger.

I forbindelse med afdelingsmødet 23. april anstrengte jeg mig for at rydde de “misforståelser” af vejen, som afdelingsbestyrelsen havde sat i verden gennem sin (fejl)fortolkning af mit forslag. Jeg bilder mig ind, at det lykkedes at få forsamlingen til at forstå, det ikke var en gentagelse af afstemningen fra maj 2011, jeg ønskede, men en afstemning om budgetforhøjelsen. Men der var nogen i forsamlingen, som ikke forstod det - nemlig Birger Agergaard og Karina Quorning.

I deres referat af 24.04.12 fra ovennævnte afdelingsmøde skriver de: “Derefter trak kritikkeren Bartig sit krav om en ny afstemning om helhedsplanen tilbage”. HURRA, ikke sandt! Jeg har begribeligvis ikke trukket et krav om en ny afstemning om helhedsplanen tilbage, eftersom jeg aldrig har fremsat et sådant krav. Enten er Agergaard og Quorning mere tungnemme, end salig prins Knud havde ord for at være, eller også spiller de komedie. Jeg hælder mest til at mene det sidste.

F. Bartig.
...
06.05.12 kl. 09:56
(anonymt og ringeagtsytrende indlæg slettet. Indsenderen kan poste et nyt indlæg her med ordentlige argumenter, hvis vedkommende ønsker det)
nej tak!
07.05.12 kl. 13:15
godt at slette andre indlæg

Men F. Bartig kan få lov til at svine alt og alle til? Føj for en diskrimination af dette debatforum!
Birger Agergaard
07.05.12 kl. 14:29
Jeg er ikke enig med Bartig, men han skal da have lov at have sine holdninger! Jeg synes ikke, han "sviner mig til". Han påstår kun, at han ikke er eller har været imod helhedsplanen... den kan vi gerne lade stå et øjeblik. Jeg tror ikke, at ret mange er enige i, at det forholder sig sådan.
nej tak!
07.05.12 kl. 19:54
Hr. Birger Agergaard

Skal vi kikke nogle af de andre indlæg igennem der har været fra Hr. F. Bartig igennem tidens lob? Så kan vi se om den stadig skal lade den stå et øjeblik?

Jeg anfægter ikke kun denne ene artikel, men mange andre indlæg fra F. Bartig gennem tiden. Se blot hvordan han anklager boligadministrationen, arkitekter,bebordemokratiet, og kommune i nogle andre indlæg. Ej for at huske hvordan han var overfor genvalgte formand Guni? Jeg syntes det er usmageligt at han får lov til at blive ved.
Max Laursen
10.05.12 kl. 14:04
DER ER IKKE TALE OM DISKRIMINATION.

Nu var jeg en af dem der nåede at læse det (...) skrev, og jeg må sige, at det er aldeles ok, at fjerne indlæg af den slags. Der er ikke tale diskrimination af den grund, på dette forum!
Derudover er det en uartighed at give sig til kende som (...) eller (nej tak). Skriv hvem du er, som du jo også bliver bedt om, og dine argumenter vil blive taget seriøst.
En helhedsplan til så mange mio. kr. rejser mange spørgsmål, og her er F. Bartig i sin fulde ret til at have sine holdninger, og det er (...) (nej tak) og alle andre også, men det skal være argumenterne der taler, og ikke personangreb, det fører ikke til noget.
Dette "forum" er en mulighed vi har fået, hvor alt i forbindelse med "Viby syd" kan rejses og diskuteres uden det bliver censureret først. Det er sgu da en god ting!

Max Laursen
Flemming Bartig
13.05.12 kl. 15:12
VEDR. B. AGERGAARDS KOMMENTAR 07.05.12 TIL MIT INDLÆG 29.04.12

F. Bartig


Hr. Agergaard er ikke enig med mig, men jeg skal “da” have lov til at have mine holdninger. Tak, lad mig kvittere med en forsikring om, at Agergaard da bestemt også skal have lov til at beholde sine (så længe de ikke er helt forkerte). Agergaard tilkendegiver desuden, at han ikke føler sig tilsvinet af mig, og det glæder mig meget, for det har klart nok heller ikke været hensigten - bevar mig vel. Tanken var at bringe Agergaard ud af nogle vildfarelser vedrørende mine positioner, som han havde viklet sig ind i. Men det lader til, at Agergaard stadig mener, han er mere ekspert i mine synspunkter, end jeg selv er. Agergaard tror ikke, mange vil give mig ret i, at jeg ikke er og aldrig har været modstander af en renovering i Rosenhøj. Agergaard kan tro, hvad han vil, vi har, som bekendt, trosfrihed i dette land.

Jeg var med i den arbejdsgruppe, som gennem vinteren 2008/09 engagerede sig i, hvad vi mente skulle være et samarbejde med boligforeningens ledelse om udformning af de tilgrundliggende retningslinier for den arkitektkonkurrence, som måtte gå forud for den kommende renovering. I den forbindelse deltog arbejdsgruppen i en studietur, hvor vi bl.a. besøgte et byggeri i Horsens, som i flere henseender i sin oprindelige udformning havde lignet Rosenhøj. Byggeriet hed Sundparken. Her burde vore overvejelser være endt! En trist betonbebyggelse var i Horsens forvandlet til et elegant, gedigent fremtrædende murstensbyggeri. De oprindeligt flade tage havde fået hældning med brede udhæng - det så godt ud, og det beskytter muren. Renoveringen havde ikke medført huslejeforhøjelser! På det tidspunkt havde jeg endnu ikke helt opgivet formanden for afdelingsbestyrelsen i Rosenhøj. Jeg husker, vi talte sammen, og det var mit indtryk, at han delte mit og de øvrige deltagende beboeres synspunkt: at dette var et usædvanlig vellykket projekt. Men det må være gået i glemmebogen siden hen.

For nogle år siden dukkede et nyt ord op i det danske sprog. Det var ikke noget pænt ord, men det var en glose født af nødvendighed. Man begyndte at snakke om et fænomen, som kaldtes “en øjenbæ”. Jeg hørte ordet anvendt første gang i forbindelse med omtalen af en arkitekttegnet, sort busterminal placeret på rådhuspladsen i København. Københavnerne kunne ganske enkelt ikke holde ud at se på denne terminal, og den er, så vidt jeg ved, siden blevet fjernet.

Jeg sidder med en invitation til et møde 15. maj 2012 foran mig - en indbydelse til at kikke inden for i værkstedet og få mere at vide om facader, elevatorer o.s.v.. Over teksten ses et billede, en computeranimation, som, må man formode, viser Rosenhøj, som arkitekterne forestiller sig, bebyggelsen skal se ud i fremtiden. En del af vore nuværende ikke ret kønne boligblokke er her tænkt omdannet til endnu grimmere sorte kasser, som minder om nogle sodsværtede ruiner, jeg så i Hamborg, da jeg som stor dreng besøgte byen i 1955. Sådan en udvikling er jeg imod. Hvis det er det, Agergaard mener, når han siger, at jeg i flere år har kæmpet mod helhedsplanen, har han for så vidt ret, men det skal jo tilføjes, at jeg samtidig er gået ind for en efter min mening langt mere attraktiv løsning. Med boligforeningens forkærlighed for nedrivninger in mente kunne man få den mistanke, at disse sorte klodser er gjort grydeklare, så de i en ikke alt for fjern fremtid kan lide samme skæbne som busterminalen på rådhuspladsen i København, fordi beboerne i Rosenhøj til den tid ikke længere orker at se på dem - det er muligt, læseren vil finde denne sidste betragtning en anelse sarkastisk, og de sarte må i så fald have mig undskyldt, men jeg synes, vi nærmer os noget, der ligner en discountløsning til en høj pris. En pris jeg selv skal være med til at betale.


Nej tak!
31.05.12 kl. 13:44
@Max Laursen.

Du mener simpelthen ikke det du skrive vel? At F Bartig ikke laver personangreb at det kun er bruger "nej tak"? hold nu op. Du ved jo godt hvem der er slemmest af os 2. F Bartig er nok den der angriber flest personer og oftest, og slipper afsted med det. Spørgsmål og tanker er helt i orden, men personangreb høre bare ikke hjemme på nogen omstændigheder

Tilbage til oversigten